องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา :: www.thaijaroen.go.th

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
+++++++++++++++++++++++++++++++++

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้มีมติในคราวการประชุมสภาฯครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ถึงปัจจุบัน) และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้มีมติ
ในคราวการประชุมสภาฯครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไทยเจริญ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖(นายสีบุญไช มุ่งยอดกลาง )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ


งานกิจการสภา 182.52.88.* [ 01 พ.ค. 2556 เวลา 16:45 ] ตอบคำถามนี้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]